ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านบะแค


  

ชื่อ : นายกิตติชัย อุทธา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุวลี ศิริธรรมจักร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางบุษกร ศรีสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางณกันยา ไวคำ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : kanyarat1410250@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0951725819

ชื่อ : นางสาวศิริกุล ทัพซ้าย
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : sirikult2551@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 043239322

ชื่อ : นางประทุมมา คำละมูล
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : patumma2512@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 043239322

ชื่อ : นางสาววรรณภา สมตา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : pledoxza@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0815924421

ชื่อ : นางจิราพร ศิลปเทศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : noi-kk2@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0818713606

ชื่อ : นายปิติพัฒน์ พาบุ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : pitiphat.pabu@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0815967684

ชื่อ : นางวราภรณ์ นาคอก
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : jija2520@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 043239322

ชื่อ : นางสาววรางคณา บุรานนท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : warangkana.buranont@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 043239322

ชื่อ : นางเกศรินทร์ มุแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0943950088

ชื่อ : นางอารยา บูโฮม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : araya_sukuman@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0885482982

ชื่อ : นางอรุญสวัสดิ์ แสนใส
ตำแหน่ง : นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : allypsycho@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0831319600

ชื่อ : นางศรีวิบูลย์ แก่นชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : sriwiboon@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0813454919

ชื่อ : นางเพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : nannaruk69@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0807674594

ชื่อ : นายพงศกร ภูมิบุญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : pongsakhon.khai@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0836735016

ชื่อ : นางศิริวรรณ สีสาร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0833279252

ชื่อ : นางสาวลักษมี ตุงคุณะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : laksamee.som@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0831489620

ชื่อ : นางสาวนภาวรรณ อามาตย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : napawan.ka.mint@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0847856364
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : ฝ่ายกิจการโรงเรียน
3 : ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ
4 : ฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ
5 : ฝ่ายส่งเสริมกีฬาฯ
6 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7 : กลุ่มงานนิเทศฯ
8 : ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา